Imprezy cykliczne
Regulamin

Regulamin Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej
8. Poznań Nordic Walking 2017

I. CEL

Popularyzacja Nordic Walking

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Poznań Nordic Walking

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34,

tel. /+4861/ 835-79-17, fax. /+4861/ 835-79-20,
www.posir.poznan.pl, e-mail: nw@posir.poznan.pl
Konto bankowe: PKO BP 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Marsz odbędzie się w dniu 8 października 2017 roku ze startem i metą na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje, os. Piastowskie 106 A.
 2. Start: Ośrodek Przywodny Rataje o godz. 10:00.
  Zawodnicy na start muszą się zgłosić najpóźniej do godz. 9:45.
  Trasa obejmuje 2 dystanse:
  * I dystans 3,6 km – 1 pętla dookoła parku nad Wartą
  * II dystans 7,2 km – 2 pętle dookoła parku nad Wartą
 3. Meta: Ośrodek Przywodny Rataje
 4. Dla chętnych o g. 9:30 odbędzie się rozgrzewka na boisku Orlika.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU.

 1. Punkt z wodą oraz punkt medyczny będzie znajdował się w okolicy Startu i Mety marszu.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.
 3. Po ukończeniu marszu na mecie uczestnicy otrzymają napoje oraz drobny poczęstunek.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa na trasie przed pierwszym i za ostatnim uczestnikiem obecny będzie instruktor poruszający się na rowerze.

V. UCZESTNICTWO

 1. W marszu, prawo startu mają osoby, które do dnia 8 października 2017 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 8.10.2017. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze
  zdjęciem.
 3. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu marszu.
  Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi do godz. 9:45.
 4. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
  Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.

VI. BADANIA LEKARSKIE

 1. Podczas weryfikacji wymagane będzie podpisanie oświadczenia o udziale w marszu na własną odpowiedzialność.

VII. KLASYFIKACJE

 1. Impreza ma charakter rekreacyjny, nagrodzimy osoby wskazane przez instruktorów/sędziów za poprawną technikę marszu z kijami.
 2. Raz wybrany dystans nie może zostać zmieniony w czasie marszu.

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Biuro Poznań Nordic Walking mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji –

Ośrodek Przywodny Rataje, 61-164 Poznań, os. Piastowskie 106A, (zapisy w recepcji klubu Nice Lady Fitness) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, tel. /+4861/871-06-42, e-mail: nw@posir.poznan.pl.

 1. Konto bankowe: PKO BP 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355.
  Biuro pod tym adresem jest czynne do 05.10.2017.
  W dniu 8.10.2017 Biuro będzie mieściło się w miejscu startu na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje, oznaczone jako „Informacja”.
 2. Termin zgłoszeń upływa 05.10.2017 o godz. 12.00.
 3. Organizator ustala limit zawodników na 200 osób.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Organizacyjnym oraz przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.posir.poznan.pl.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza i wpływu na konto organizatora opłaty za pakiet startowy w kwocie 20 zł brutto.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Nordic Walking.
  UWAGA
  W dniu zawodów – 8 października 2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego /przelewu bankowego – wpisowego z winy poczty / banku.
 8. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Organizacyjnym – Ośrodek Przywodny Rataje (os. Piastowskie 106A, 8.10.2017 w godz. 8.00 – 9.45 (niedziela).

VII. FINANSOWANIE

 1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
 2. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy:
  * numer startowy + agrafki,
  * numer na worek do szatni
  * worek na odzież do szatni
  * medal uczestnictwa,
  * na mecie napoje oraz drobny poczęstunek

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie marszu.
 2. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 8. Nordic Walking wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i własne kije do Nordic Walking.
 5. Wszyscy uczestnicy marszu są objęci ubezpieczeniem od następstw NW.
 6. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Wszystkie banery
partner karty dużej rodziny Ofeta dla seniora Grafika, Poznańska Karta Turystyczna Poznańska Złota Karta
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
fax. +48 61 833 46 51
ikona, link facebook
Menu
Menu strony
Menu strony