chwiałka1 fitness1 malta3 Stadion nocą (fot. Adam Ciereszko) kite Malta posir2 boisko piłka nożna kasprowicza chwiałka2 malta2 bowling posir1

Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2017

1. „Badania laboratoryjne jakości wód na kąpieliskach zlokalizowanych na jeziorach: Rusałka, Strzeszyńskie, Kiekrz i Malta w Poznaniu”

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, jako organizator kąpielisk miejskich: „Rusałka”, „Strzeszynek”, „Krzyżowniki” i „Malta” oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Kaskada” w Poznaniu są zobligowane do prowadzenia nadzoru nad jakością wód w sezonie kąpielowym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Nadzór prowadzony jest poprzez bieżący monitoring stanu jakości wód dający możliwość szybkiego podjęcia działań w razie wystąpienia ewentualnego zanieczyszczenia. Wyniki badań laboratoryjnych wód są każdorazowo przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem uzyskania oceny bieżącej jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

W roku 2017 opisane działania realizowane były przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w formie przedsięwzięcia pn. „Badania laboratoryjne wód kąpielisk na jeziorach: Rusałka, Strzeszyńskie, Kiekrz i Malta w Poznaniu”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie umożliwiło udostępnienie obszarów wodnych dla mieszkańców miasta Poznania i jednocześnie zapewniło bezpieczeństwo sanitarne użytkownikom kąpielisk.

2.”Rekultywacja wód Zbiornika Malta w Poznaniu”

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są zobowiązane do utrzymywania dobrego stanu jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu celem udostępniania zlokalizowanego na nim kąpieliska miejskiego oraz torów regatowych. Systematycznie prowadzone działania, tj. zabiegi wykonywane metodą mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu mają na celu eliminowanie występującego w wodzie fosforu, ograniczając tym samym możliwość wystąpienia zakwitów sinicowych.

W roku 2017 działania te zostały ujęte w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja wód Zbiornika Malta w Poznaniu”, na którego realizację Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji pozyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wybrany sposób rekultywacji poprawił stan jakości wód powierzchniowych oraz zapobiegał zakwitom sinicowym, mimo zewnętrznej dostawy biogenów występującej zwłaszcza po opadach nawalnych. Dzięki prowadzeniu zabiegów możliwe jest kontynuowanie dotychczasowego zagospodarowania Zbiornika Malta, jako kąpieliska miejskiego oraz toru regatowego.

3.”Biomanipulacja Zbiornika Malta w Poznaniu”

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są zobowiązane do utrzymywania dobrego stanu jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu. Biomanipulacja polegająca na zaplanowaniu ilościowego i gatunkowego składu ryb w Zbiorniku Malta, tj. zarybieniu gatunkami drapieżnymi (szczupakiem, sandaczem, sumem) w celu kontroli liczebności ryb planktonożernych wpływa na poprawę stanu czystości wód.

W roku 2017 działania te zostały ujęte w ramach przedsięwzięcia pn. „Biomanipulacja Zbiornika Malta w Poznaniu”, na którego realizację Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji pozyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wybrany sposób rekultywacji wpływa na stan czystości wód powierzchniowych, co umożliwia kontynuowanie dotychczasowego zagospodarowania Zbiornika Malta, jako kąpieliska miejskiego oraz toru regatowego.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl
16_2017-01-05_spacer-logo

Wszystkie banery
partner karty dużej rodziny Ofeta dla seniora Grafika, Poznańska Karta Turystyczna Poznańska Złota Karta
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
fax. +48 61 833 46 51
ikona, link facebook
Menu
Menu strony
Menu strony