Imprezy cykliczne

Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2016

1. „Badania laboratoryjne wód kąpielisk na jeziorach: Rusałka, Strzeszyńskie, Kierskie i Malta w Poznaniu”

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji jako organizator kąpielisk miejskich: „Rusałka”, „Strzeszynek”, „Krzyżowniki” i „Malta” oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Kaskada” w Poznaniu są zobligowane do prowadzenia nadzoru nad jakością wód w sezonie kąpielowym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Nadzór prowadzony jest poprzez bieżący monitoring stanu jakości wód dający możliwość szybkiego podjęcia działań w razie wystąpienia ewentualnego zanieczyszczenia. Wyniki badań laboratoryjnych wód są każdorazowo przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem uzyskania oceny bieżącej jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

W roku 2016 opisane działania realizowane były przez POSiR w formie przedsięwzięcia pn. „Badania laboratoryjne wód kąpielisk na jeziorach: Rusałka, Strzeszyńskie, Kierskie i Malta w Poznaniu”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia było udostępnienie wskazanych obszarów wodnych dla lokalnych społeczności i zapewnienie bezpieczeństwa w ich użytkowaniu.

2.”Rekultywacja wód Zbiornika Malta w Poznaniu”

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są zobowiązane do utrzymywania dobrego stanu jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu celem udostępniania zlokalizowanego na nim kąpieliska miejskiego oraz torów regatowych. W związku z tym systematycznie prowadzą działania mające na celu eliminowanie występującego w wodzie fosforu, tym samym ograniczając możliwość zakwitów sinicowych wykorzystując metodę mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu (technologia opracowana i rozwijana w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu).

W roku 2016 działania te zostały ujęte w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja wód Zbiornika Malta w Poznaniu”, na którego realizację POSiR pozyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia było utrzymanie dobrego stanu jakości wód Zbiornika Malta i zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania, co przełożyło się na zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom kąpieliska oraz osobom uprawiającym sporty wodne.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl
Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wszystkie banery
partner karty dużej rodziny Ofeta dla seniora Grafika, Poznańska Karta Turystyczna Poznańska Złota Karta
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
fax. +48 61 833 46 51
ikona, link facebook
Menu
Menu strony
Menu strony