Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440

Pobierz: deklaracja uczestnictwa (PDF)

Regulamin bezpłatnych wejść na obiekty POSiR organizowanych w ramach Akcji Zima 2020.

I. Cel

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzającej ferie w mieście.
 2. Wyeliminowanie pokus sięgania po używki poprzez organizację aktywności fizycznej.
 3. Utrwalanie nawyku sportowego trybu życia.
 4. Wzmacnianie więzi w rodzinie.

II. Organizator

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

III. Terminy i miejsca bezpłatnych wejść

 1. Lodowisko Oddział Chwiałka (ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu)
  1. 05.02.2020 r. – godz 12.15 – 13.00, liczba uczestników nie może przekroczyć 40 osób.
 2. Pływalnia Rataje Oddział Kasprowicza (os. Piastowskie 55a w Poznaniu)
  1. 07.02.2020 r. godz 10.00, liczba uczestników nie może przekroczyć 20 osób,
  2. 07.02.2020 godz 11.00 liczba uczestników nie może przekroczyć 20 osób.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów, miejsc i liczby uczestników bezpłatnych wejść z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. Terminarz aktualnych bezpłatnych wejść dostępny jest na stronie www.mos.poznan.pl w zakładce Akcja Zima (Bezpłatne wejścia).

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia

 1. Uczestnikiem zajęć może być dziecko w wieku szkolnym. Uczestnicy zajęć w czasie trwania zajęć przebywają pod opieką opiekuna prawnego, który ma prawo wejść wraz z dzieckiem na lodowisko/basen.
 2. Z bezpłatnych wejść mogą korzystać osoby, u których nie występują przeciwwskazania zdrowotne do pływania czy jazdy na łyżwach.Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa w bezpłatnych wejściach.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR i akceptację Regulaminu bezpłatnych wejść na obiekty POSiR.
 4. Zeskanowane deklaracje można wysyłać na adres mailowy: lub przynieść do Organizatora na ul. Gdańską 1 w Poznaniu (boisko na Śródce). Miejsca rezerwowane są według kolejności napływania zgłoszeń.
 5. W przypadku wysłania deklaracji drogą mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana dostarczyć Organizatorowi oryginał deklaracji uczestnictwa najpóźniej w dniu wejścia.
 6. Uczestnik ma prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów dostępnych dla publiczności na danym obiekcie.

V. Obowiązki Uczestnika bezpłatnych wejść

 1. Stawienie się w miejscu bezpłatnego wejścia 10 minut wcześniej.
 2. Stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych, z których uczestnik będzie korzystał.
 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika, lub osoby trzeciej poinformowanie o tym instruktorów lub ratowników.
 4. Zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu.
 5. Szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych.
 6. Kulturalne zachowanie w czasie korzystania z obiektu.
  Ważne! W przypadku, gdy uczestnik nie będzie się stosował do w/w wytycznych Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć.
 7. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom zajęć oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
 8. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni.
 9. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników zajęć, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nieprzynoszenie na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. Cenne przedmioty należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440