Imprezy cykliczne

Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018

Zachęcamy do zapoznania się z listą przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018.

Badania laboratoryjne jakości wód na kąpieliskach miejskich zlokalizowanych na jeziorach: Rusałka, Strzeszyńskie, Kierskie i Maltańskie w Poznaniu

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, jako organizator kąpielisk miejskich: „Rusałka”, „Strzeszynek”, „Krzyżowniki”, „Malta” i „Kaskada” w Poznaniu, są zobligowane do prowadzenia nadzoru nad jakością wód w sezonie kąpielowym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Nadzór prowadzony jest poprzez bieżący monitoring stanu jakości wód dający możliwość szybkiego podjęcia działań w razie wystąpienia ewentualnego zanieczyszczenia. Wyniki badań laboratoryjnych wód są każdorazowo przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem uzyskania oceny bieżącej jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

W roku 2018 opisane działania realizowane były przez POSiR w formie przedsięwzięcia pn. „Badania laboratoryjne jakości wód na kąpieliskach miejskich zlokalizowanych na jeziorach: Rusałka, Strzeszyńskie, Kierskie i Maltańskie w Poznaniu”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie umożliwiło udostępnienie obszarów wodnych dla mieszkańców miasta Poznania i jednocześnie zapewniło bezpieczeństwo sanitarne użytkownikom kąpielisk.

Zabiegi mające na celu poprawę jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu wykorzystujące metodę mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu z wykorzystaniem preparatu PIX

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są zobowiązane do utrzymywania dobrego stanu jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu celem udostępniania zlokalizowanego na nim kąpieliska miejskiego oraz torów regatowych. Systematycznie prowadzone zabiegi wykonywane metodą mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu mają na celu eliminowanie występującego w wodzie fosforu, ograniczając tym samym możliwość wystąpienia zakwitów sinicowych.

W roku 2018 działania te zostały ujęte w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabiegi mające na celu poprawę jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu wykorzystujące metodę mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu z wykorzystaniem preparatu PIX”, na którego realizację POSiR pozyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wybrany sposób rekultywacji poprawił stan jakości wód powierzchniowych oraz zapobiegał zakwitom sinicowym, mimo zewnętrznej dostawy biogenów występującej zwłaszcza po opadach nawalnych. Dzięki prowadzeniu zabiegów możliwe jest kontynuowanie dotychczasowego zagospodarowania Zbiornika Malta jako kąpieliska miejskiego oraz toru regatowego.

Zabiegi mające na celu poprawę jakości wód Jeziora Maltańskiego w Poznaniu polegające na zarybieniu zbiornika gatunkami drapieżnymi

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są zobowiązane do utrzymywania dobrego stanu jakości wód Zbiornika Malta w Poznaniu. Zabiegi mające na celu poprawę jakości tych wód polegają m.in. na zarybieniu zbiornika gatunkami drapieżnymi (szczupakiem, sandaczem, sumem) w celu kontroli liczebności ryb planktonożernych, co wpływa na poprawę stanu czystości wód.

W roku 2018 działania te zostały ujęte w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabiegi mające na celu poprawę jakości wód Jeziora Maltańskiego w Poznaniu polegające na zarybieniu zbiornika gatunkami drapieżnymi”, na którego realizację POSiR pozyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wybrany sposób rekultywacji pozytywnie wpływa na stan czystości wód powierzchniowych, co umożliwia kontynuowanie dotychczasowego zagospodarowania Zbiornika Malta jako kąpieliska miejskiego oraz toru regatowego.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Share on FacebookShare on Google+