Boisko piłkarskie MOS

Mając na uwadze stan epidemii na terytorium RP, zaleca się, aby przed oraz w trakcie trwania nowego sezonu piłkarskiego podjąć w miarę możliwości działania, które zabezpieczą uczestników współzawodnictwa przed ewentualnym przenoszeniem zakażeń. Zalecenia zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pryszniców, przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne (dbamy o siebie i inne osoby przebywające na boisku):

  • zakrywanie ust i nosa (maseczki),
  • dezynfekowanie rąk,
  • zachowanie dystansu 1,5 m,
  • zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu,

Tam, gdzie jest to możliwe należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, wietrzenie pomieszczeń, zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.

Administrator obiektu zapewnia środki do dezynfekcji przy wejściu na stadion, w ogólnodostępnych przestrzeniach wspólnych (m. in. ogólnodostępne toalety), wejściach do szatni.

Przy wejściu na obiekt wszyscy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W przypadku nie stosowania się do zaleceń Administrator obiektu ma prawo powiadomić odpowiednie służby.

1. Korzystanie z szatni – zawodnicy

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz/trening przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu. Na terenie szatni powinni przebywać jedynie zawodnicy, ewentualnie trener i kierownik drużyny. Trenerzy dostosowują liczbę osób korzystających jednocześnie z szatni do ilości podanej przez administratora obiektu, np.: w pierwszej kolejności skład podstawowy, potem zawodnicy rezerwowi. Klub jest zobowiązany dopilnować dezynfekcji rąk osób wchodzących i wychodzących z szatni. W miarę możliwości zalecamy nie korzystać z pryszniców, aby maksymalnie skrócić czas przebywania w szatni. Pozostawiamy uchylone okna, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Śmieci prosimy wrzucać do odpowiednich pojemników.

2. Korzystanie z szatni – sędziowie

W pomieszczeniu dla sędziów mogą przebywać jedynie sędziowie. Odprawa z kierownikami drużyn/przekazanie dokumentów winno się odbywać na wolnym powietrzu, zachowując dystans. Protokoły pomeczowe, kierownicy drużyn podpisują oddzielnie.

3. Organizacja meczu

Rozgrzewka - oddzielnie gospodarze i goście. Należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych. Zaleca się, aby drużyny używały swoich piłek. Na boisko z szatni najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia drużyn na płytę boiska. Na płycie boiska bez tradycyjnego uścisku dłoni zawodników i sędziów, bez wspólnego ustawiania zespołów. Zaleca się, jeżeli jest to możliwe, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni. Jeżeli schodzą, to najpierw do szatni schodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność schodzenia drużyn do szatni – po meczu tak samo. Wychodzenie zespołów i sędziów na rozgrzewkę następuje odrębnie. Należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących do szatni i na płytę boiska przez obydwa zespoły. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę.

4. Obiekt sportowy na otwartym powietrzu

Jeśli przewidziano udział publiczności, udostępnia się jej co czwarte miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, ale nie więcej niż 25% miejsc (na trybunach MOS jest to 125 miejsc).

5. Na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany:

  • realizować obowiązek zakrywania ust i nosa (zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które mają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność);
  • zachować 1,5 m odległości od innego widza.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, a także zawodników znajdujących się na boisku.

Zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych mają obowiązek zasłonić nos i usta.

6. Zasady dot. zachowania dystansu określone w pkt. 5 nie dotyczą widza, który na trybunie znajduje się:

  • z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz postępowanie zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

Główne objawy Covid-19: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, katar, ból głowy, biegunka, wymioty, zaburzenia snu, węchu, smaku, wysypka.

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu
tel.: 61 646 78 51, 61 646 78 50

Oddział zakaźny Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
tel.: 61 873 93 68