Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440

Regulamin półkolonii zimowych 2020

 1. Organizator: Organizatorem Półkolonii Zimowych 2020 (dalej „Półkolonie”) są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Poznaniu, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań.
 2. Multisportowe Półkolonie organizowane są w następujących turnusach:
  1. 27.01 – 31.01.2020 ( Oddział Chwiałka),
  2. 03.02 – 7.02.2020 (Oddział Chwiałka).
 3. Zajęcia w ramach turnusu odbywają się na terenie Poznania, od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 4. Uczestnicy:
  1. uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 -13 lat,
  2. uczestnicy Półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od godz. 7:30 do 16:30,
  3. opiekunowie prawni uczestników Półkolonii są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem,
  4. w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.
 5. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej.
 6. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16.30, Organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.
 7. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny uczestnika Półkolonii jest zobowiązany do wskazania zaburzeń rozwojowych lub dolegliwości podopiecznego.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom Półkolonii wyżywienie: drugie śniadanie oraz obiad.
 9. Zapisy na Półkolonie:
  1. zapisu można dokonać poprzez dostarczenie podpisanej karty kwalifikacyjnej dostępnej na stronie www.mos.poznan.pl do Organizatora osobiście lub mailowo na adres .
   Ważne: W przypadku wysłania skanu zgłoszenia, oryginał dokumentu należy dostarczyć w pierwszym dniu turnusu do kierownika Półkolonii obecnego w miejscu prowadzenia zajęć.
  2. Organizator Półkolonii zapewnia miejsce dla 45 uczestników na każdym turnusie.
 10. Opłata za jeden turnus Półkolonii wynosi:
  1. osoba zgłaszająca spoza Poznania – 550 zł,
  2. osoba zgłaszająca rozlicza podatek dochodowy w Poznaniu – 400 zł,
  3. osoba zgłaszająca posiada Kartę Rodziny Dużej z kodem terytorialnym Poznania (początek numeru karty 3064011) – 300 zł.
 11. Wpłaty za udział dziecka w Półkoloniach należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu na rachunek bankowy Organizatora:
  PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355
  Po tej dacie wycofanie się z udziału wraz ze zwrotem wniesionej opłaty jest niemożliwe, chyba że przyczyną rezygnacji uczestnika jest choroba, na co przedstawi stosowne zaświadczenie lekarskie.
  W tytule przelewu wpisujemy „Półkolonie MOS – imię i nazwisko dziecka„.
 12. Prawa uczestnika półkolonii:
  1. udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w czasie trwania turnusu,
  2. korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu Półkolonii.
 13. Obowiązki uczestnika półkolonii:
  1. stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz instruktorów,
  2. stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawców i instruktorów Półkolonii,
  3. branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu. Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez wychowawcę lub lekarza,
  4. przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
  5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika Półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub wychowawcy Półkolonii,
  6. zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,
  7. szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,
  8. kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,
  9. przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
 14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom Półkolonii oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
 15. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie do wglądu u Kierownika Półkolonii.
 17. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika Półkolonii.
 18. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w zajęciach podczas Półkolonii Zimowych:
  1. obuwie zmienne (trampki, adidasy),
  2. odzież zmienna na zajęcia sportowe.
 19. Samowolne oddalenie się przez uczestnika Półkolonii z miejsca gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą , a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w Półkoloniach.
 20. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016.452).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania Półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Organizator zwraca się z prośbą o nie przynoszenie na Półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść.

Do pobrania:

Przykładowy plan zajęć

Turnus trwa 5 dni od poniedziałku do piątku. Dzieci można przywozić już od godz. 7.30, odebrać należy do godziny 16.30.

Przykładowy rozkład dnia:
7:30 – 8:00 – przyjazd uczestników na miejsce zbiórki, ul. Spychalskiego 34 (hala B)
8:00 – 9:30 – I blok zajęć sportowych – gry zespołowe/zajęcia z instruktorem
9:30 – 10:45 – II śniadanie
10:45 – 11:15 – II blok zajęć sportowych – gry zespołowe/zajęcia z instruktorem
11:15 – 14:00 – zajęcia pozasportowe np. kino, bowling, łyżwy
14:00 – 14:45 – obiad i odpoczynek
14:45 – 16:00 – konkursy i zabawy
16:00 – 16:30 – odbiór uczestników ul. Spychalskiego 34

Nadzór kuratorium

Półkolonie organizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji odział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy są zgłaszane i zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. Trenerzy i opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje i ukończone kursy, niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto dysponują oni bogatym i dużym doświadczeniem związanym z organizacją kolonii i prowadzeniem treningów sportowych. W większości posiadają wykształcenie pedagogiczne, pracują również w szkołach. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego nadzór prowadzi Kuratorium Oświaty. Staramy się dbać o bezpieczny wypoczynek Państwa pociech.

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440